İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SGK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, genel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eden sigorta poliçesidir.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sigortalının faaliyetleri sırasında oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararları nedeni ile ileri sürülebilecek zarar taleplerini teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik edilen, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı ve bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında meydana gelen herhangi bir kişi ile ilgili fiziksel yaralanma (ölüm veya hastalık dahil) taşınabilir malın kaybı veya fiziksel hasara uğramasını teminata alan sigorta poliçesidir.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Şirket ve bağlı ortaklıkları yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucunda ortaya çıkan hasar ve kayıpları, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması, aksaması nedeniyle kar kayıpları, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, doktor, avukat, mühendis, mimar, mali müşavir, muhasebeci gibi belirlenmiş meslekleri icra eden kişilerin, yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatları belirlenen limitler dahilinde teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Kurumsal ve bireysel, tüm sigortacılık ihtiyaçlarınız için buradayız!

Sizi aramamızı ister misiniz?